Zug

Offiziersgesellschaft Zug

Präsident:
Oberstlt Danilo Schwerzmann, c/o OG des Kantons Zug, Postfach 1305, 6301 Zug,
Telefon 041 720 25 40.
www.ogzug.ch

Veranstaltungen:

  • Samstag, 9. September. Familienanlass.
  • Donnerstag, 14. September. Offizierslunch 3/3.
  • Mittwoch, 15. November. Morgartenschiessen.
  • Donnerstag, 11. Januar 2018. 174. Generalversammlung.